امیر دانشی پور
adp@
من میدانم که خیلی از چیزها را نمی دانم. اما این را هم میدانم که افراد حاضرند برای دانسته هایم پول پرداخت کنند. #دیجیتال_مارکتر و #تبلیغات_چی
امیر دانشی پور را دنبال می‌کنند: