ورزمان
varzeman@
ورزمان نخستین سامانه سفارش خدمات ماساژ در منزل است. ورزمان خدمات ماساژ در محل کار و هتل محل اقامت را نیرز مدیریت میکند. کیفیت و احترام از ارکان سامانه خدمات ماساژ ورزمان است. ایجاد خاطره ای خوش از دریافت خدمات ماساژ همه ی آن چیزی است که ورزمان به دنبال آن است. varzeman.com
دنبال کنید