شاهین شاکری
shakeri@
نویسنده کتابهای «راهنمای محرمانه بازاریابی اینترنتی» ، «چرا مدیریت زمان جواب نمی دهد» و «نقشه راه توسعه فردی». مشاور و مدرس کسب و کار. مربی توسعه مهارت های فردی. مدیر باشگاه مدیران ایران.
شاهین شاکری را دنبال می‌کنند: